Giriş

Giriş

Etikete göre gösterilenler stok

19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

Kategori Duyuru

19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete'de "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına dair Kanun" kapsamında, eczacılara stoklarının düzenlenmesi hakkı getirilmiş; konu 19.08.2016 tarih ve 4343 yazımız ile duyurulmuştu.

Kategori TEB Haber
Cumartesi, 27 Ağustos 2016 11:23

ECZANE STOK DÜZELTME HAKKI REHBERİ

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği üzere 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete'de "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına dair Kanun" kapsamında, eczacılara stoklarının düzenlenmesi hakkı getirilmiş; konu 19.08.2016 tarih ve 4343 yazımız ile duyurulmuştu.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 23.08.2016 tarih ve 29810 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği” doğrultusunda, Birliğimiz tarafından hazırlanan Rehber ekte yer almaktadır.

Meslektaşlarımızın bildirimlerini, Rehberde belirtilen esaslar doğrultusunda 30 Kasım 2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) tamamlamaları gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Ecz. Arman ÜNEY
Genel Sekreter

Rehber için tıklayınız.

Kategori TEB Haber

19.08.2016

40.A.00/4343

Konu: Eczacılara Stok Düzenleme Hakkı Getiren 6736 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı

Kategori TEB Haber
Perşembe, 28 Temmuz 2016 11:12

Stok affı Meclis Komisyonundan Geçti !

27 Temmuz 2016 günü Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına (a) bendinden sonra gelmek üzere;

“b) Eczaneler, stoklarında kaydi olarak yer aldığı halde fiilen bulunmayan ilaçları, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar maliyet bedeli üzerinden fatura düzenlemek suretiyle kayıtlarından çıkarabilirler. Bu suretle kayıtlardan çıkarılan ilaçların maliyet bedeli üzerinden %4 oranında hesaplanan katma değer vergisi ayrı bir beyanname ile beyan edilerek beyanname verme süresi içinde ödenir. Ödenen bu vergi, hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez, gelir kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınamaz.”

Şeklinde (b) bendinin eklenmesine ilişkin önerge Komisyonda görüşülerek kabul edilmiştir.

Kanun teklifinin kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülerek yasalaşması beklenmektedir.

Kategori Haberler

Eczanelerin stok problemi olarak bilinen fiili envanter ile kaydi envanter farklarının ortadan kaldırılması için stok düzenleme hakkı konusunda TEB Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal ile bir görüşme gerçekleştirmiş, bu görüşme sonrasında heyetler kurularak heyetler arası görüşmeler yapılması kararı alınmıştır. Alınan bu karar çerçevesinde 30 Haziran 2016 Perşembe günü TEB Genel Sekreteri Ecz. Arman Üney ve TEB Saymanı Ecz. M. İbrahim Özkol Gelir İdaresi Başkanlığı’nı ziyaret etmiş ve konu ayrıntılarıyla yetkililere aktarılmıştır.

Ayrıca 1 Temmuz 2016 Cuma Günü TEB Genel Sekreteri Ecz. Arman Üney tarafından TİTCK Başkanı Sayın Doç. Dr. Osman Arıkan Nacar’a stok sorunu ayrıntılarıyla aktarılmıştır.

Bu görüşmeler sonrasında bugün saat: 12.00’da TEB Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak ve TEB Genel Sekreteri Ecz. Arman Üney tarafından Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Sayın Süreyya Sadi Bilgiç TBMM’de makamında ziyaret edilerek stok düzenleme hakkı konusunda Türk Eczacıları Birliği’nin talepleri ayrıntısıyla aktarılmıştır.

Eczacıların yaşadıkları bu sorunla ilgili olarak yetkililer tarafından kalıcı çözümler elde etmek için gerekli çalışmaların yapılacağı ifade edilmiştir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kategori TEB Haber