Giriş

Giriş

Etikete göre gösterilenler Reçete

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, 02.09.2016 tarihinde "Er ve Erbaşlar ile Yedek Subay aday ve öğrencilerinin reçete işlemleri" konulu duyuru yayımlanmıştır.

Duyuru ile,

31.07.2016 tarih, 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 106. Maddesinin 7. Fıkrasında yer alan "Er ve Erbaşların sağlık hizmeti giderleri Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanır. Bu giderler için Sosyal Güvenlik Kurumuna gerekli ödeme Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden yapılır." hükmüne istinaden Medula Eczane Provizyon sisteminde bir dizi düzenleme yapıldığı bildirilmektedir.

Buna göre,

1-Er ve Erbaşlar ile Yedek Subay aday ve öğrencilerine ait müstahaklık kontrolü Kurum sistemi tarafından yapılmakta olduğu, sistemde müstahak olmayanların Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili birimlerine başvuracakları,
2-Medula Eczane Provizyon sisteminin 24.08.2016 tarihinden itibaren 31.07.2016 tarihinden geçerli olmak üzere söz konusu kişilerin reçete kayıtlarının yapılabilmesi amacıyla açıldığı,
3- 24.08.2016 tarihine kadar karşılanan ve Türk Silahlı Kuvvetleri sistemine kaydedilen reçetelerin Medula Eczane Provizyon sistemine girileceği,
4- 24.08.2016 tarihine kadar karşılanan ve Türk Silahlı Kuvvetleri sistemine girilen reçetelerin ITS sonlandırılması Medula sisteminden yapılmış ise, eczanelerin bağlı bulundukları Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurarak ITS sonlandırmasının iptalini talep edebilecekleri,
5- Reçete tarihi 01.10.2016 ve öncesi olan Er ve Erbaşlar ile Yedek Subay aday ve öğrencilerine düzenlenen manuel (hiçbir gerekçe istenmeden) ve elektronik reçetelerin kabul edileceği,
6- Reçete muhteviyatı ilaçlarda eşdeğer ilaç uygulamasına tabi ilaçlar var ise yalnızca eşdeğer bandı içindeki ilaçların verilebileceği,
7- Er ve Erbaşlar ile Yedek Subay aday ve öğrencilerine ait manuel ilaç kullanım raporları süresi sonuna kadar geçerli olup, bu raporların sözleşmeli eczaneler tarafından sisteme kaydedileceği, duyuru yayım tarihinden itibaren elektronik rapor düzenlenmesi esas olmakla birlikte mağduriyet yaşanmaması için 01.10.2016 tarihinden itibaren elektronik ilaç raporu düzenlenmesinin zorunlu olacağı,
8- Er ve Erbaşlar ile Yedek Subay aday ve öğrencilerinin sağlık hizmeti sunucusuna müracaatlarında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili mevzuatına ilişkin usul ve esaslara tabi olması şartı aranacağı bildirilmiştir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 02.09.2016 tarihinde yayımlanan “Er ve Erbaşlar ile Yedek Subay aday ve öğrencilerinin reçete işlemleri” hakkındaki duyuru için tıklayınız.

Kategori TEB Haber
Pazartesi, 08 Ağustos 2016 12:43

JANDARMA REÇETE VE FATURALARI HAKKINDA

  İl Jandarma Komutanlığı’ndan bölge eczacı odamıza gelen 08/08/2016 tarih ve MLY 9200-34209-16 sayı ve Erbaş ve Er Tedavi ve İlaç Ödemeleri konulu yazıda ; “ İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı birliklerinde bulunan erbaş ve erlere 31 Temmuz 2016 tarihine kadar verilmiş olan sağlık hizmetlerine ilişkin tedavi faturaları ile ilaç ve tıbbi malzemeye ilişkin reçete bedellerinin Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinden ödeneceği, 31 Temmuz 2016 tarihinden itibaren (31 Temmuz 2016 tarihi dahil) sağlık hizmetlerine ilişkin tedavi faturaları ve ilaç ve tıbbi malzemeye ilişkin reçete bedellerine ilişkin herhangi bir ödeme yapılmayacağı bu tarihten sonraki ödemelerin ise SGK tarafından karşılanacağı” tarafımıza bildirilmiştir.

  Ayrıca söz konusu yazıda sözleşmeli eczanelerce düzenlenecek faturaların herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için 19 Ağustos 2016 tarihine kadar İl Jandarma Komutanlığı maliye şube müdürlüğüne ulaştırılması, bu tarihten sonraki faturaların ödemesinin yapılmayacağından söz edilmektedir.

  Tüm meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

Kategori Duyuru

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Müdürlüğü tarafından 01.08.2016 tarihinde “Sağlık Hizmeti Sunucularının Dikkatine (E-reçete güvenli elektronik imza sürecine ilişkin duyuru)” başlığı altında yayımlanan duyuru şu şekildedir;

E-reçete düzenlenmesinde sürekliliğin sağlanması amacıyla, gerekli teknik imkana sahip olmayan hekimler için 01.01.2016 tarihinde görev yaptığı sağlık hizmeti sunucuları tarafından, 01.04.2016 tarihinde Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz tarafından 01.07.2016 tarihine kadar “SGK Kurumsal Hekim Şifresiyle” e-reçete düzenleyebilmeleri sağlanmıştır.

01.07.2016 tarihinden itibaren halen gerekli teknik imkana sahip olmayan hekimler için son defa olmak üzere talep alınmadan Kurumumuz Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü tarafından 01/10/2016 tarihine kadar “SGK Kurumsal Hekim Şifresiyle” e-reçete düzenlenmesine izin verileceğine dair Kurumumuz internet sitesinde 29.06.2016 tarihinde yapılan duyuruya göre sistemde düzenleme yapılmıştır.

Bu kapsamda 01.10.2016 tarihinden itibaren Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sadece “Güvenli Elektronik İmza” ile e-reçete düzenlenebilecek olup mağduriyetlerin yaşanmaması için gerekli önlemlerin ilgili tüm kişiler, özel veya kamu tüm kurum/kuruluşlar tarafından alınması gerekmektedir. İlgililere önemle duyurulur.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kategori TEB Haber

40.A.003645
19.07.2016

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasında 01.04.2016 tarihinde imzalanmış olan protokolün 3.7 -Ek-4’de yer alan reçete dağıtım gruplarına ilişkin incelemeler yapılmış olup Rituksimab etken maddeli Mabthera Reçetelerinde aşağıdaki düzenlemeler yapılması gerekliliği görülmüştür.

Yapılan düzenleme ile Mabthera Reçeteleri sisteminde, ayrı bir reçete tipi olarak işlem görecektir. Reçete tarihi 01.07.2016 tarihinden sonra olan reçeteler açılacak olan yeni reçete tipine girilecektir. Bu reçete tipine ait limit geçerlilikleri ve ANTI-TNF reçeteleri için hesaplamalar 01.07.2016 tarihi itibari ile başladığını bilgilerinize sunar, Odanız üyelerinin konu hakkında bilgilendirilmesi için gereğini saygılarımla rica ederim.

Ecz. Arman Üney
Genel Sekreter

Kategori TEB Haber

İlimizde bulunan Suriyeli Mültecilerin ikamet ettiği çadırkenttin daha uzak mevkiye taşınacağından dolayı, mesafenin uzaklığından kaynaklanan sıkıntılardan ve eczanelerimizin reçete teslim alırken ve teslim ederken yaşanacak olan zaman kayıplarının önüne geçilmesi için Bölge Eczacı odamız yöneticileri ve çadırkent yöneticileri ile yapılan görüşmeler neticesinde çadırkent reçete sırası gelen eczanelere reçeteler, eczanelerin odamıza bildirilmiş oldukları numaralara Whatsapp üzerinden gönderilecektir. Kolaylık olması açısından eczacılarımız web whatsapp’ı da kulanabilirler. Web whatsapp reçetelerin bilgisayar ekranında görünmesini sağlayacaktır.

Kategori Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu Türk Eczacıları Birliği arasında 01.04.2016 tarihinde imzalanan protokolün 3.7 maddesine atıfta bulunulan Ek-4’ün 14.Maddesinde yer alan reçete dağıtım gruplarına ilişkin düzenleme aşağıdaki şekildedir:

Kategori Duyuru

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 14.03.2016 tarihinde aynı tarihli ve 2164355 sayılı Müsteşarlık Makamının Onayı ile; “Hemofili Takip Karnesi ve Kan Ürünleri Reçeteleri Hakkında” 2016/9 sayılı Genelge yayımlanmış olup ekte sunulmaktadır.

Kategori Duyuru

Birliğimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol'ün 3.4 maddesine uygun olarak sözleşmelerini yenileyecek ve yeni sözleşme yapacak olan meslektaşlarımız için ilgili işlemlerin yürütülebilmesi adına 2015 yılı satış hasılatı (KDV Hariç) bilgilerinin EK-5 Eczacı Bilgi Formu üzerinden de doldurulması gerekmektedir.

Kategori Duyuru

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 14.03.2016 tarihinde aynı tarihli ve 2164347 sayılı Müsteşarlık Makamının Onayı ile; “Kontrole Tabi Madde ve Müstahzarlara İlişkin Reçeteler Hakkında” 2016/3 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Kategori Duyuru

İl Sağlık Müdürlüğünden bölge eczacı odamıza gelen "Kayıp - Çalıntı Kırmızı Reçeteler" konulu yazı yazımız ekinde mevcuttur.

Kategori Duyuru
Page 3 of 4